Algemene voorwaarden Rood-rent.nl (Doorrood)

Rood-rent is een handelsnaam van Doorrood: Kamer van Koophandel nummer 55041957

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Rood-RENT: Doorrood, gevestigd te Haren.

  2. Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon, die met Doorrood een overeenkomst heeft afgesloten of een reservering heeft gemaakt.

  3. Partijen: Doorrood en Huurder gezamenlijk.

  4. Overeenkomst: De huurovereenkomst tussen Partijen waarbij de Huurder een aanhangwagen huurt van Doorrood

 2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt daar tevens onder verstaan: per e-mail.

 4. Informatie over de aanhangwagen bestaat uit een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden aanhangwagens welke voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling te kunnen maken. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden aanhangwagens.

Artikel 2. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder het aanbod heeft aanvaard, voldoet aan de door Doorrood gestelde voorwaarden.

 2. Indien de Huurder een geremde aanhangwagen wil huren, dient hij een kopie van zijn rijbewijs te overhandigen aan Doorrood.

 3. Indien de Huurder het aanbod digitaal aanvaardt, bevestigt Doorrood onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 4. Alle door Doorrood vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 5. Doorrood heeft het recht een overeenkomst en / of reservering te weigeren, zonder opgave van redenen. 

 6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode.

 7. De Huurder dient bij de reservering aan te geven hoe laat hij de aanhangwagen ophaalt en weer terugbrengt. 

 8. Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in de Overeenkomst vermelde termijn bij Doorrood is ingeleverd, heeft Doorrood recht op directe terugname van de aanhangwagen. Daarnaast is Doorrood gerechtigd extra huurkosten, reiskosten, repatriëringskosten en de gemiste omzet aan de Huurder in rekening te brengen tot het moment waarop de aanhangwagen is ingeleverd.

 9. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod van Rood-Rent/Doorrood binden Doorrood  niet. 

 10. Doorrood dient passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en voor een beveiligde webomgeving.

Artikel 3. De prijs en betaling

 1. De huursom en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf vastgesteld op grond van de vaste prijs per tijdseenheid gedurende welke de aanhangwagen wordt gehuurd. De overeengekomen prijs kan hoger of lager uitvallen indien de Huurder de aanhangwagen later respectievelijk eerder terug brengt dan was overeengekomen.

 2. Aan het einde van de verhuurperiode dan wel uiterlijk wanneer de aanhangwagen aan Bugetkar.nl wordt geretourneerd dient de Huurder de overeengekomen vergoeding, vermeerderd met de kosten voor eventuele latere teruggave aan Doorrood te voldoen.

 3. Indien de Huurder de overeengekomen en eventueel extra verschuldigde vergoeding als hiervoor bedoeld niet voldoet, is de Huurder van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Huurder de wettelijke rente voor niet-handelsovereenkomsten verschuldigd aan Doorrood. Daarnaast is de Huurder dan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Doorrood. Deze kosten bedragen:

  • Over de eerste € 2.500,- 15%

  • Over de volgende € 2.500,- 10%

  • Over de volgende € 5.000,- 5%

  • Over de volgende € 190.000,- 1%

  • Over het meerdere 0,5% met een maximum € 6.775,

Artikel 4. Borg

 1. Bij aanvang van de verhuurperiode is de Huurder een borg verschuldigd aan Doorrood. 

 2. Aan het einde van de verhuurperiode wordt de borg gerestitueerd aan de Huurder, tenzij sprake is van schade aan de aanhangwagen. In dat geval is Doorrood gerechtigd de schade te verrekenen met de borg. 

 3. Wanneer schade aan de aanhangwagen door derden is veroorzaakt en wanneer Doorrood deze schade kan verhalen op derden, vindt geen verrekening van de schade plaats als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 5. Verplichtingen Huurder

 1. De Huurder aanvaardt de aanhangwagen in goede staat, zonder noemenswaardige schade. Bij retournering dient de aanhangwagen in dezelfde staat te verkeren als waarin de Huurder deze aantrof, met uitzondering van normale slijtage, zulks ter beoordeling van Doorrood.

 2. De Huurder is gehouden alle door of namens Doorrood gegeven gebruiksinstructies op te volgen, bij gebreke waarvan de Huurder aansprakelijk is voor onverhoopt blijkende schade aan de aanhangwagen.

 3. De Huurder garandeert dat hij zorgvuldig met de aanhangwagen en de bijgeleverde toebehoren om zal gaan. Deze verplichting houdt onder meer -maar niet uitsluitend- in, dat de aanhangwagen niet los wordt geparkeerd of neergezet, doch alleen deugdelijk bevestigd aan een auto. En verder, dat bij vlagerige windstoten, harde wind of ander noodweer niet met de aanhangwagen wordt gereden. De Huurder garandeert daarom dat hij zich voor zijn vertrek op de hoogte stelt van het verwachte weer gedurende de tijd dat hij met de aanhangwagen wil gaan rijden.

 4. Het is de Huurder niet toegestaan:

  1. De aanhangwagen te zwaar te beladen; 

  2. De lading of delen daarvan, niet gezekerd in de aanhangwagen te leggen. De lading moet zodanig gezekerd zijn dat deze in normale verkeerssituaties niet van de aanhangwagen kan vallen;

  3. Losse stukken, waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van de aanhangwagen vallen, zonder een deugdelijke afdekking te vervoeren;

  4. Wijzigingen aan de aanhangwagen te maken.

 5. Het is de Huurder niet toegestaan de aanhangwagen door te verhuren. 

 6. Het is de Huurder niet toegestaan de aanhangwagen buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij Doorrood hier expliciet schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 7. Indien zich tijdens de huurperiode een kenbare of waarneembare schade of defect aan de aanhangwagen voortdoet, is het de Huurder niet toegestaan de aanhangwagen te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. 

 8. De Huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering van het trekkende voertuig waaraan de aanhangwagen gekoppeld en/of voortbewogen wordt. 

 9. Het is de Huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld in de Overeenkomst. 

Artikel 6. Verplichtingen Doorrood

 1. Doorrood dient zorg te dragen voor een aanhangwagen die is voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, en die schoon en goed onderhouden is.

 2. Doorrood vermeldt duidelijk het maximum gewicht waarmee de aanhangwagen beladen mag worden.

 3. In geval van pech dan wel vermissing van de aanhangwagen, is Doorrood niet gehouden een vervangende aanhangwagen aan de huurder ter beschikking te stellen, de aanhangwagen op te komen halen en / of de aanhangwagen ter plekke te (laten) repareren.

 4. Wanneer Huurder een geremde aanhangwagen met eigen kenteken huurt, ontvang hij van Doorrood een kopie van het kentekenbewijs. Huurder is niet aansprakelijk voor boetes die hij mocht krijgen vanwege het enkele feit dat Huurder geen origineel kentekenbewijs van de geremde aanhangwagen met eigen kenteken kan overhandigen.

Artikel 7. Schade aan de aanhangwagen

 1. In geval van schade aan de aanhangwagen dan wel aan derden veroorzaakt door de aanhangwagen tijdens de huurperiode, dient dit 24 uur na het voorval door de Huurder gemeld te worden bij de politie en aan Doorrood. 

 2. Het is de Huurder niet toegestaan zelfstandig aanspraken van een derde te erkennen.

 3. Alle informatie, zowel van de Huurder zelf als van derden, die betrekking heeft op de schadeveroorzakende gebeurtenis dient door de Huurder schriftelijk vastgelegd te worden en aan Doorrood ter beschikking te worden gesteld.

 4. De Huurder dient alle mogelijke medewerking te verlenen aan Doorrood ten behoeve van noodzakelijk onderzoek en mogelijke juridische procedures als gevolg van het schade toebrengende feit.

 5. Bij niet-nakoming van de in dit artikel genoemde verplichtingen door de Huurder en bij het niet opvolgen van redelijke instructies is de Huurder aansprakelijk voor alle schade die Doorrood daardoor mogelijk lijdt.

 6. Voor rekening van de Huurder kunnen de volgende kosten komen: 

  1. Wassen en schoonmaken van de aanhangwagen, indien dit naar het oordeel van Doorrood noodzakelijk is.  

  2. Reparatie aan en vervanging van banden, anders dan tengevolge van normale slijtage.  

  3. Alle werkzaamheden die tengevolge van een ongeval, aanrijding, diefstal, brand etc. moeten worden uitgevoerd.

  4. Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van een verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van de aanhangwagen, daaronder mede begrepen overbelasting, het omwaaien en / of het kantelen van de aanhangwagen.

 7. In geval van schade, pech en / of andere defecten aan de aanhangwagen gedurende de huurperiode, die tot gevolg hebben dat de aanhangwagen niet teruggebracht kan worden bij Doorrood, is huurder gehouden zelf voor vervoer dan wel deugdelijke reparatie van de aanhangwagen zorg te dragen, teneinde de aanhangwagen bij Doorrood terug te brengen.

 8. De kosten voor de reparatie en / of het vervoer van de aanhangwagen, als bedoeld in het vorige lid, zijn voor rekening van de Huurder, tenzij het om een gebrek aan de aanhangwagen gaat dat het gevolg is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van Doorrood.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de Huurder

 1. Doorrood is niet aansprakelijk voor schade van de Huurder, hoe dan ook genaamd, als gevolg van het huren of het gebruik van de aanhangwagen, behalve wanneer het gebrek waardoor de schade is ontstaan, bij Doorrood bekend was.

 2. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade, voortvloeiend uit het handelen in strijd met artikel 5. 

 3. Doorrood is nimmer aansprakelijk voor schade van de Huurder ten gevolge van vertraging in de aflevering van de aanhangwagen. 

 4. Doorrood is niet aansprakelijk voor boetes en andere sancties die de Huurder krijgt door het gebruik van de aanhangwagen.

 5. Indien de aanhangwagen met toestemming van Doorrood wordt teruggebracht buiten de openingstijden van Doorrood en/of op een nader overeengekomen plaats, niet zijnde de bedrijfslocatie van Doorrood, blijft de Huurder (weg) aansprakelijk voor onverhoopte schade, ontstaan tot het tijdstip waarop Doorrood redelijkerwijs de aanhangwagen heeft kunnen inspecteren.

 6. In geval van schade aan de aanhangwagen in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de aanhangwagen voor rekening van de Huurder. 

 7. De Huurder is aansprakelijk voor gedragingen van de bestuurder en andere gebruikers van de aanhangwagen, ook indien deze niet de toestemming van de Huurder hadden.

 8. Doorrood is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, als gevolg van het vervoeren van deze zaken met de aanhangwagen. 

 9. De Huurder dient tijdens huurperiode maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal. Bij gebreke daarvan is de Huurder aansprakelijk voor de schade.

 10. Doorrood kan geen beroep doen op enige uitsluiting van haar aansprakelijkheid, indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld van Doorrood, dan wel dat de schade is veroorzaakt door een gebrek aan de aanhanger waar Doorrood bekend mee was. 

Artikel 9. Ontbinding

 1. Doorrood is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en zich weer in het bezit van de aanhangwagen te stellen indien: 

  1. De Huurder in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Overeenkomst, dan wel dat Doorrood een vermoeden heeft dat de Huurder niet tijdig na kan komen. 

  2. De Huurder in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op de Huurder van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is. 

 2. Ontbinding is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

 3. Doorrood is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is. 

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten dienen door de Huurder, op straffe van verval, binnen twee weken het verlenen van dienst, schriftelijk bij Doorrood gemeld te worden. 

 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Huurder niet op. 

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens van de Huurder en van de bestuurder

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door Doorrood als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan Doorrood uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, de Huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en de Huurder of bestuurder aanbiedingen doen. De Huurder kan om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke rechtsbetrekking tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 2. Elk geschil tussen Partijen dat ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen. 

© 2019 – Doorrood (Rood-Rent.com)